Geologia złożowa i jej zastosowanie

Geologia złożowa http://geomain.pl/dokumentacja-geologiczna/ znajduje swoje przeznaczenie przy organizowaniu otworzenia żwirowni lub piaskowni. Dla posiadaczy kopalni usługi geologiczno-górnicze i rzetelne doradztwo są po prostu obowiązkowe. Badania organizowane są pod kątem poszukiwania złóż kruszyw naturalnych takich jak na przykład piaski i żwiry. Odpowiednie firmy geologiczne świadczą konsultacje przy wyborze właściwych działek ze względu na występowanie na ich terenie kruszyw naturalnych i drogowych. Prace geotechniczne w geologii złożowej mają swoje zastosowanie również przy wyborze odpowiedniej działki pod budowę, która będzie spełniać odpowiednie warunki, a nie tylko będzie ładnie wyglądać . Aby móc dowiedzieć się czy wybrana działka nadaje się właściwie pod inwestycję, obowiązkowe będą narzędzia używane przy geologii złożowej Badania geotechniczne zdecydowanie potwierdzają fakt, czy są to grunty nośne, które bez kosztownych zabiegów są odpowiednie pod budowę. Podczas kontaktu z geologiem należy przekazać potrzebne informacje takie jak na przykład wielkość inwestycji (powierzchnia domu), ilość kondygnacji naziemnych oraz podziemnych a także stopień skomplikowania. Powyższe dane są podstawą dla każdego  konstruktora i projektanta.

Geologia złożowa – co to jest?

Geologia złożowa trudni się poszukiwaniem, rozpoznawaniem, dokumentowaniem złóż surowców mineralnych a także umożliwia ich wydobywanie, jeśli ma to sens ekonomiczny. Wszelkie prace, które związane są z geologią złożową to głównie badania złóż kopalin oraz surowców, sporządzanie odpowiednich projektów badań geologicznych złóż jak również dokumentacja złóż, na przykład węgla brunatnego, kamiennego, rud itp. Nieuniknione jest więc sporządzanie konkretnych projektów zagospodarowania złóż kopalin, udokumentowania wierceń geologicznych. Z kolei robotami oraz opracowaniami kartograficznymi zajmuje się tutaj geolog.

Geologia złożowa – wykonywane prace

Początkiem badań i działań geologów jest realizacja projektu robót geologicznych. Do tego niezbędne są ustalenia z posiadaczem konkretnego gruntu i wybranie w tej sytuacji trafnego wariantu. Taki projekt posiada konkretny cel i sposób jego realizacji wymaganych robót, rodzaj koniecznej dokumentacji do sporządzenia a także plan robót geologicznych oraz przestrzeń, na które będą one przeprowadzane. Należy również uwzględnić tutaj przedsięwzięcia nastawione na ochronę środowiska naturalnego. Przygotowany przez geologa projekt nie jest  wystawiany bezterminowo. Wiercenia poszukiwawcze to kolejny istotny krok konieczny przy tego typu robotach geologicznych, siatka wierceń ma na celu poszukiwanie danego materiału oraz pobranie odpowiednich próbek do badań laboratoryjnych. Pozwoli to jednoznacznie na stwierdzenie zawartości w złożu, na przykład pyłów mineralnych i punktu piaskowego. Udokumentowanie przez geologa, że materiał badany doprowadza do skutku określone wymogi pozwoli na rozpoczęcie etapu kolejnego. Głębokość wierceń jest ściśle związana od miąższości złoża oraz technologii, która ma być potrzebna do eksploatacji danego złoża. Specjalista pobiera próby, które pozwalają na ocenę danego materiału, następnie zostanie wykonana analiza uziarnienia, gęstość nasypowa, wskaźnik różnoziarnistości i uziarnienia oraz zawartość zanieczyszczeń obcych itd.

Geologia złożowa – niezbędne dokumenty do uzyskania koncesji

W geologii złożowej opinia o środowiskowych uwarunkowaniach w znaczący sposób wpływa na wydanie zgody na wykonanie konkretnego zamierzenia oraz wyraża zakres wpływu określonego przedsięwzięcia, na przykład wydobycia kruszyw na środowisko. Ta decyzja niezbędna jest do otrzymania stosownej koncesji na wydobycie kruszyw naturalnych z udokumentowanego złoża. Potrzebny będzie projekt zastosowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego. Zgodnie z wytycznymi prawa Głównego Instytutu Górnictwa co roku obowiązkowe jest wykonanie operatu ewidencyjnego zasobów złoża http://geomain.pl/decyzja-srodowiskowa/, który ukazuje wielkość wydobycia w jego zasobach . Każda stwierdzona zmiana wymaga przygotowania Dodatku do Dokumentacji Geologicznej jak również wprowadzenia konkretnych zmian w koncesji. Odwierty geotechniczne są koniecznością potrzebną do opracowywania dokumentu, który jest obowiązkową pozycją aby otrzymać pozwolenie na budowę. Obecnie inwestorzy i projektanci wiedzą o tym, że sprawdzenie jakości podłoża gruntowego przed rozpoczęciem budowy jest konieczne. Geologia złożowa i jej zadania są w tym miejscu więc bardzo istotne. Nie jest to jednak szczególnie kosztowne w stosunku do uniknięcia i naprawy poważnego zagrożenia, jakie niosą za sobą nieodpowiednie wykonywane fundamenty, co z kolei często oznacza brak prawidłowego wzmocnienia. Koszty możliwych napraw są naprawdę bardzo wysokie i nie każdy zdaje sobie sprawę z tej znaczącej różnicy. Badanie geotechniczne często ma decydujący wpływ na zakup danej działki budowlanej. Niestety z pozoru niska cena działki może powodować konieczność dużej inwestycji finansowej w konstrukcję fundamentów lub uniemożliwi postawienie na jej terenie domu czy budynku mieszkalnego. Warto więc skorzystać z badań geotechnicznych aby uniknąć późniejszych rozczarowań.